Camping Klarenbeek
Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u z.s.m. per email een definitieve reservering. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan nemen wij contact met u op om tot een oplossing te komen. Wij behouden ons het recht voor uw reserveringsaanvraag te annuleren.

De ondernemer: Camping Klarenbeek.

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Plaats: een plek voor een kampeermiddel op Camping Klarenbeek welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen. Indien van toepassing een plek voor stalling van uw eigen paard.

Kampeermiddel: tent, toercaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d..

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Campingregels: het schriftelijke reglement met de campingregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

 1. De overeenkomst voor het huren van een kampeerplek loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist. Dit kan via een reservering hebben plaatsgevonden en/of een mondelinge overeenkomst.
 1. Op de dag van aankomst bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom.
 2. Als u een voorkeursplaats heeft opgegeven dan zullen wij u proberen u daar in te delen. Wij behouden ons echter het recht voor om u op een andere plaats in te delen.
 3. Op de dag van vertrek dient u uw plaats om 12.00 uur verlaten te hebben. In overleg, en alleen als dit mogelijk is, kunt u later vertrekken. Hierbij kunnen wij extra kosten in rekening brengen van een halve dag. De plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst.
 2. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).
 1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.
 2. De betaling bij één overnachting dient vooraf te worden voldaan.
 3. Bij reservering vanaf 4 dagen,dient u een bedrag van € 50,00 binnen 4 dagen na onze definitieve bevestiging aanons over te maken. Wij verrekenen de aanbetaling van € 50,00 met het eindbedrag van de gebleven periode op onze camping.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van de aanbetaling, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 5. Indien de recreant na verblijf op onze camping het totale bedrag niet heeft voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant.
 6. Borg: is alleen van toepassing bij huur van een blokhut. Bij aankomst krijgt u een toegangssleutel. Hiervoor vragen wij € 25,- borg welke contant voldaan dient te worden. Bij vertrek krijgt u tegen inlevering van de sleutel uw borg weer terug.
 1. U dient zelf zorg te dragen voor een goede reis en annuleringsverzekering.
 1. Het kan dat u als recreant de reservering door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. Annulering moet schriftelijk gebeuren.
 2. Indien de recreant wil annuleren tot een maand voor aankomst van de overeenkomst zal de aanbetaling blijven staan indien u nog in hetzelfde jaar bij ons komt kamperen. Wij geven geen geld terug (advies  een annuleringsverzekering afsluiten)
 3. Annuleert u in een periode minder dan een maand van de overeenkomst dan wordt er 50% in rekening gebracht wat overeengekomen is. Annuleert u op de dag van aankomst dan wordt er 100% in rekening gebracht wat overeengekomen is.
 4. Indien door bemiddeling van de recreant de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen administratiekosten van € 25,00 in rekening gebracht.
 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 1. Wij houden de gereserveerde plaats op de afgesproken aankomstdatum vrij tot 19.00 uur. Daarna vervalt het recht op de gereserveerde plaats. Het afgesproken tarief van reservering blijft van kracht zie de bij punten “annulering”.
 2. De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst bij voortijdig vertrek, voor de gehele afgesproken periode verschuldigd. tenzij er geen reservering is gemaakt. Wij adviseren u een goede reis en annuleringsverzekering af te sluiten voor onvoorziene omstandigheden.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming.

 1. Wanneer de recreant op de camping verblijft, houdt dit in dat de recreant de algemene voorwaarden, campingregels en overheidsvoorschriften accepteert en verplicht is zich hieraan te houden. Wanneer deze regels niet worden gevolgd kan u hierop worden aangesproken. Wij behouden ons het recht toe, dat bij elke belangrijke of herhaalde overtreding van de algemene voorwaarden en/of campingregels, na waarschuwing het verwijderen van de kampeerder tot gevolg hebben.
 2. Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn ook redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.
 3. Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.
 4. Na ontzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein spoedig te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 5. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig punt “verwijderen kampeermiddel″.
 6. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Zie punt “Betaling punt 5″.
 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 1. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 2. Het is de recreant, mede-recreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder toestemming van de ondernemer.
 3. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van zijn kampeermiddel.
 4. Zie verder punten bij de Kampeerregels.
 1. U verblijft geheel voor eigen risico (ongeval, diefstal , schade) op het terrein van de ondernemer.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de nutsvoorzieningen. De recreant maakt op eigen risico gebruik van deze nutsvoorzieningen.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mede-recreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede-recreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten voor nutsvoorzieningen, schade door derden betreffende de voorzieningen van de camping, passende maatregelen te nemen voorover dit mogelijk is en geen sprake is van overmacht. De kosten die hier uit voortkomen zullen worden verhaald op diegene is hiervoor aansprakelijk is.
 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Een klacht van kleine aard mag mondeling.
 2. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
 3. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert na een mondelinge sommatie door de ondernemer, zal de ondernemer een schriftelijke sommatie geven en met in achtneming van een termijn van 5 dagen ingaande op de dag van de schriftelijke ontvangst van de sommatie, op kosten van de recreant de plaats ontruimen. De kosten van deze 5 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingskosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant en of eigenaar van het kampeermiddel.

De campingregels zijn op deze algemene voorwaarden van toepassing.